Vas megye
phcsenye@airplanet.hu
www.falvak.hu/csenye

Lélekszám: 632 fõ | Lakóházak száma: 280

Bemutatkozunk
-Köszöntő
-A falu története
-Népszokások
-A megújuló falu
-Templomunk
-Eladó építési telkek!!

Eseménynaptár

Alapítványok, civil szervezetek

Információk


Üdvözöljük Csényén!
Köszöntő

Kedves Vendégeink!

Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy figyelmükkel megtisztelnek bennünket! Örömmel látjuk, hogy mai szép világunkban a távolságok sem képeznek többé akadályokat, kíváncsiak vagyunk egymásra s megvannak az eszközeink arra, hogy kezet nyújtsunk a másiknak és üdvözöljük ismerőseinket, barátainkat.
Mi is így fogunk tenni, igyekszünk meg- és bemutatni magunkból azt, amit igazán szépnek, értékesnek, pótolhatatlannak tartunk, amiért szeretünk mi is, és szerettek őseink is élni ezen a patakokkal szabdalt, erdőkkel tűzdelt, szántókkal borított, szép vasi földön. Tudjuk és hisszük, mindenkinek szülőföldjét dicsérni esik legkönnyebben, kérem, nézzék el ezt nekünk, mi sem tehetünk másként, tartozunk ezzel őseinknek és gyermekeinknek egyaránt.
Küzdelmes évszázadokat tudhatunk magunk mögött, voltak ebben szép és voltak nehéz napok is.
Mentünk katonának ha szólított a haza, és adtunk akkor is, ha nekünk sem volt elég, műveltük a földet, és ápoltuk az erdőt, és sokat tervezgettük a jövendőt. Így vészeltünk át sok-sok emberöltőt, s fogunk még számos szép esztendőt!
Szeretettel látjuk Önöket!
Pál Tibor
Polgármester


A falu története

K risztus előtt 35.-33. években Octavianus, római császár meghódította Pannóniát. Ettől fogva a vidék mint provincia szerepel, egészen kr.u. 377.-ig, a húnok betöréséig A Csénye község területén végigfolyó Gyöngyös patakot a rómaiakállítólag öntözőcsatornának használták, mert ez a vidék lapályosságánál fogva állattenyésztésre és földművelésre kiválóan alkalmas volt..A község határában a ,, Tilosalji ’’dűlőben, római sírokat és agyagedényeket találtak.
Írásos feljegyzések a XIII. sz.-ból vannak legelőször. II Endre király 1221.-i leveláben már szerepel, de ekkor még ,,Chence”- völgy a település neve. IV László király, valamint II Ulászló király szintén rendelkezik a hűbérbirtokok elosztásakor a csényei területekről.
A XVI.században a lakosság színmagyar volt, állattenyésztéssel és földműveléssel foglalkoztak, mint más úrbéres községek. Csénye földesurai ugyanazok lehettek mint a Sárváréi. Csénye az elmúlt évszázadok alatt ,sok-sok híres család tulajdona volt pl:Rozgonyiak, Köcskeyek,Ozorayak, Draskovichok. 1922.-ben állandó tartózkodásra Sárvárra érkezik a bajor uralkodóházból Ferenc kir.herceg és igazgatja az uradalmat.
A csényeiek a szabadságharcban fényes példáját adták hősiességüknek és hazaszeretetüknek. Pipics Ferenc, Barkovics Menyhért,Csonka Boldizsár,Nagy László,Baranyai Ignác, hogy csak pár nevet emlitsünk. Nem véletlen hogy a 12.sz. dragonyosezred egy szakasza volt a településen beszállásolva, a szabadságharc előtt, közben és után is, egészen a XIX sz. végéig.Az első világháború ismét csatába szólítja a jó csényei férfiakat, a faluból 237.-en járták meg a frontot, ez a falu összalakosságának 18%-a , a falu férfilakosságának szinte minden tagja ( 20-50 év között) ! Ebből 37-en kaptak kitüntetést! Vitézül harcolhattak a csényeiek az orosz,olasz, román.szerb harctereken is, mert 37.-en kaptak kitüntetést.Hősi halott 49. volt a községben.
A világháborút követő forradalmak minden megrázkódtatás nélkül múltak el a község felett. A forradalmi eszméktől megmételyezett, ,,minden lében kanál emberek” pünkösdi királysága csak ideig óráig tartott.A kommunizmus alatt is olyan emberek kezében volt a vezetés, akik bírták az emberek bizalmát, és szeretetét , rekvirálást megtagadták, karhatalommal kellett azt végrehajtani.A II. világháború áldozataira a falu elején platánfákkal keretezett hősi emlékmű tiszteleg.
A község lakosait a mértékletesség és a józanság jellemzi.mint földmíves nép gazdasági téren haladó gondolkodású.Főként búzát, rozsot.árpát,zabot, kukoricát,burgonyát,répát termesztenek. Fellépésük nyílt, a bátorság jegyeit magán vilseli. Egyebekben jó munkások, takarékosak dolgosak.
( Kivonatok Szenttamási Babos Lajos Csénye monográfiájából)


Népszokások

Vízkereszt napján ,,háromkirályoztak a gyermekek.Balázs- napján mindenki a templomba igyekezett hogy Balázs-áldásban részesüljön, amely megóvta őket a torokbajtól. Farsangkor voltak a legbohókásabbak a fiatalok, mindenféle tréfás jelmezeket öltöttek és így járták a házakat, megtáncoltatva az embereket. Húsvétkor a keresztszülők megajándékozták keresztgyermekeiket. A gyermekek locsolóversekkel, énekekkel kívántak minden jót a felnőtteknek, és öntözték bőven a fehérnépeket. Pünkösdkor a királynéjárás volt szokásban, kisleányok szépen felöltözve járták a falut és bemutatták a pünkösdi királyleánykát. Szent Iván első napján,seprűcsonkot égetnek a legények a falu végeken. Szent Márton napján rétest sütnek, a pásztorokat kínálják véle, kik ilyenkor jókívánságokkal tisztelik meg a gazdák házait.
Lucázáskor a gyermekek szalmával hintve kívánnak bőséget a ház népének és ha nem kapnak bort, bőséggel szórják tele a gazda udvarát.Karácsonykor fehér abrosszal teritettek, a pásztorok a mise előtt kürtöltek, ostoraikkal pattogtattak. Aprószentekkor a gyermekek kicsi korbácsokkal csépelik az útjukba kerülőket. Itt is volt regölés, különösen a lányos házakat nem kerülték el, ahol összeregölték a fiatalokat, de a szülőknek tetsző módon, meg is vendégelték őket becsületesen.Születés alkalmával a kicsiny gyermeknek apja kalapját tették a fejébe. Lakodalomkor a népszokások minden gazdagságát felhasználták. Vőfényekből.násznépből no meg a falu apraja-nagyjából álló kézfógókon akár több napon is keresztül mulatott a nép,sziporkázóan ontva jókedvének minden csínját-binját. Úton-útfélen tetteék próbára a menyasszonyt, vizsgálták ügyességét,eszességét,talpraesettségét.
Dióhéjban ennyit abból a hatalmas anyagból amit Szenttamási Babos Lajos gyűjtött ebből a faluból, röppke hetven évvel ezelőtt.
Szerencsére a betlehemező gyermekek mára ismét hozzátartoznak a csényei karácsonyokhoz.


A megújuló falu


Az elmúlt időszakban Csénye település beruházásai közül is kiemelkedik a telekprogram.
24. új építési telket sikerült kialakítanunk, majd mindenféle kedvezmények kialakításával vállalkozó kedvű fiatalok részére értékesítenünk.
Az új területen szinte minden parcella beépült, és az új közösség (folyamatosan sokasodva) derűlátóan tekint a jövőbe.

További 42 közművesített, építési telkünk van
az újonnan megnyitott Kölcsey Ferenc utcában, érdeklődni az önkormányzatnál
lehet.
A telekárból gyermekek után fizetési kedvezmény vehető igénybe!


Templomunk

,,Istenfélő, vallásos nép, szívesen megy a templomba, még hétköznap is sokan szakítanak rá időt. Igen sok napi áldozó is van a községben. A közelben fekvő búcsújáró helyeket ( Vasvár, Celldömölk, Váti szentkút) gyalog keresik fel. A kenyérre mielőtt megszegik keresztet húznak. Ha a templom harangja megkondul, kalapjukat azonnal leveszik és imádkoznak. Minden gyermeknek tudnia kell a közimádságokat”
A csényei katolikus egyház alapítására vonatkozóan nincsnek adataink. A győri egyházmegye szombathelyi zsinatja 1579-ben tette kötelezővé a születési, házassági, anyakönyvek vezetését. Ezek azonban legnagyobb részben elkallódtak, vagy pedig a vallásháborúk, ill. reformáció idejében megsemmisültek. Jelenleg a születési anyakönyvek csak 1732-től, a házassági és halálozási anyakönyvek pedig 1754-től kezdődnek. A község közepén fekvő r.kat. templom építési idejére vonatkozóan biztos forrásunk nincs. 1646-ból olvassuk, hogy templomát a rábakovácsi lelkészre bízzák. A templom Nepomuki Szent János tiszteletére van benedikálva. Oltárképe szent Nepomuki János megdicsőülését ábrázolja. Búcsúját minden év május 16-át követő vasárnap tartják.
Érdekes adalék hogy, a falu plébánosai között olyan emberek is megfordultak, akik túllépve az egyház keretein, a falu társadalmi életében is jelentős szerepet játszottak. Kiemelkedik közülük Mikics Géza plébános aki 1902-től, 1933.december 23-ig volt a falu lelkipásztora nevéhez fűződik a Katolikus Népszövetség, Szívgárda, Jézus Szíve Társulat alapítása. Az Ő idejében épült az új elemi iskola, és tanítólakás, valamint az újmajori kápolna. A Tűzoltó Egyesületnek alapító tagja és elnöke volt. Mind a mai napig szeretettel emlékeznek róla.
A Deák Ferenc utcai kálvária állítólag 1863.-ban épült 13. stációval, felújítása folyamatban, elkészülte után egyházmegyénk egyik legszebb emlékegyüttese lesz. A lourdesi szobor mely a kálvária sor végén található kápolnának dísze ,1892.-ből származik.
Mostani plébánosunk is Wimmer Roland atya, ki sárvárról a Szent Miklós plébániáról látogat és támogat bennünket, hasonlóan szívén, lelkén viseli a csényei híveket. Nemrégen lett kívülről felújítva, környezetében megszépítve templomunk és már folynak a díszvilágítás kandellábereinek telepítési munkái is.


Eladó építési telkek!!

42 közművesített, építési telkünk van az újonnan megnyitott Kölcsey Ferenc utcában, érdeklődni az önkormányzatnál lehet.
A telekárból gyermekek után fizetési kedvezmény vehető igénybe!

Eseménynaptár

 Augusztus második felében Falunap
Minden év augusztus második felében, közel az államalapítás ünnepéhez tartjuk a hagyományos falunapot. Műsorokkal kedveskedünk barátainknak, rokonainknak, és sokat beszélgetünk a fűzfák lecsüngő koronái alatt.


Alapítványok, civil szervezetek

  Csénye község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
  9611 Csénye, Ady E.u.5/2
  95/310-126

  Képviselők: Pupp Géza parancsnok, Németh Imre titkár
  Céljaik: Tűzmegelőzés,tűzoltás,értékvédelem.
  Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk hagyományai egészen az 1895.évig nyúlnak vissza. Ekkor alakult 36 fővel. Tűzoltó szerházzal, 2db fecskendővel, teljes felszereléssel együtt a csényei önkéntes Tűzoltó Egyesület.. Nem múlt el év hogy ne lett volna rájuk szükség a bajban.Az összeírt tűzoltókötelesek száma akkor 86 fő volt!Az egyesület tagjai számos versenyen helytálltak és helytállnak ma is,és nagyon büszkék egyik legféltettebb kincsükre, a velük szinte egykorú gyönyörű tűzoltóautóra is, mely műszakilag (is) kifogástalan.

  Csényei Közösségi- Kulturális Élet Közalapítvány


  Kuratórium elnöke:Szabó Miklós
  Kuratóriumi titkár: Kiss Zoltán
  Kuratórium tagjai: Farkas Péter, Kiss Miklós,Czeglédiné Pupp Teodóra

  Az alapitvány célja: A községi civil szervezetek,egyesületek működésének segítése,tevékenységük támogatása, A helyi demokrácia fórumai és szervezeti bővítése, kiszélesítése, működési feltételei kialakításánal segítése, Faluközösségi rendezvények szervezése, helyi,kulturális, nemzeti hagyományaink megőrzése és azok ápolása, e rendezvények megszervezéséhez segítség nyújtása, Kulturális-, közművelődési.ifjúsági és tömegsport rendevények, versenyek szervezése.

  A Közalapítvány segítségével, lelkes fiatalok az elmúlt időszakban kulturális rendezvények szervezésével hívteák fel a figyelmet arra hogy nem elég, ha van a művelődésnek háza, meg kell annak ,, lakóit ’’ is keresni. Nemrégen jártak nálunk a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház kítűnő művészpalántái akik II Rákóczi Ferenc életét elevenítették fel egy estén át.Ezúton is köszönjük Vidnyánszky Józsefné Éva néninek ezt a szép estét, és nevelje ,óvja tehetséges kis tanítványait. De hasonló örömmel láttuk a Vasvári Színiegylet páratlanul tehetséges művészeit is akik a párválasztás viszontagságos,és mulattató oldalával ismertettek meg bennünket,Vörösmarthy-Görgei: A fátyol titkai c. bohózatukkal. Itt köszönném meg Gergye Rezső Úrnak és barátainak azt sok-sok segítséget amit irányunkban kifejtettek.
  Bankszámlaszám: 11747037-20016887

  Faluszépítők Egyesülete


  Kuratórium elnöke:Incze Gábor
  Az egyesület nevéhez híven a település esztétikai szépségét igyekszik mindig szem előtt tartani. Munkájuk sok-sok elismerést von maga után, munkájuk látványosan növeli lakhelyünk megkapó kedvességét. Több munkájuk közül, talán az egyik legkiemelkedőbb, és minden tekintetben leg egyedülálóbb megyeszerte, a Benedek Elek mesepark. Lelkes emberek, közülük is kiemelkedve munkájával a fafaragó mester Balogh Tamás és Lakatos József sárvári képzőművész.
  Az instrukcióit követve, a csapat igazi nép- és iparművészeti remeket hozott létre, kezdve a népmeséket megidéző padoktól, a lovat formázó hintáig. Munkájuk gyümölcsét személyesen méltatta Jankovics Marcell a híres grafikusművész is.

  A Faluszépítő Egyesület programjába vette a község utcáiban 12 db faragott pad felállítását, melyből 5 db már elkészült. A padok elkészítéséhez a faanyagot Csénye Község Önkormányzata biztosította, a fafaragást pedig Balogh Tamás végzi.

  Újdonság, hogy Fekete Szabolcs egyesületi tagunk munkáját már nem csak a "teveli szőlősben" csodálhatjuk meg. A Csényei Önkéntes Tűzoltóegyesület alapításának 110. évfordulójára Szent Flórián mintás emlékoszlopot faragott a tűzoltószertár elé.

  Külön köszönet az egyesületünkbe nem tartozó olyan lakosoknak is, akik házuk elejét immár több éve virágágyásokkal díszítik - ezáltal is segítik munkánkat.

Információk

Polgármesteri hivatal:9611 Csénye, Ady u. 42.
Polgármester:Pál Tibor
Telefon:95/310-001
Fax:95/310-155
Alpolgármester:Szabó Miklós
Jegyzõ:Zsuppán Andrea
Képviselõtestület:Kiss Zoltán, Balikó János, Szabó Ernő,Folly Gábor
Falugazdász:Cseri István